Новини

<< Всички новини

[05.02.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Атанасов Терзиев и всички заинтересовани лица, че на 05.02.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Иван Терзиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-26/05.02.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Изоставена орна земя с площ от 2024 кв.м (две хиляди двадесет и четири кв.м), шеста категория, находяща се в местността „Еловица“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 53326.17.45 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка седемнадесет точка четиридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 017045 (седемнадесет хиляди четиридесет и пет) по КВС на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.    

<< Всички новини | << АРХИВ