Новини

<< Всички новини

[06.02.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Стойков Кунчев и всички заинтересовани лица, че на 06.02.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Борис Кунчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-27/06.02.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ ІІІ (три), планоснимачен № 147 (сто четиридесет и седем), кв. 21 (двадесет и първи), по утвърдения със Заповед № 1/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 480 кв.м (четиристотин и осемдесет кв.м), ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ