Новини

<< Всички новини

[21.02.2020]

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.

С реализацията на Програмата ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда.

В Програмата могат да се включат:

  1. 1.      Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“(кандидати за длъжност „домашен помощник“)
  2. 2.      Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда (потребители, които са допустими):

  • с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

  • на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация за включване в Програмата по образец всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа в Общинска администрация Гърмен, стая № 15

 

Необходими документи

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ