Новини

<< Всички новини

[19.02.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомление от 19.02.2020 г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Шефкет Мурадов Комаров и всички заинтересовани лица, че на 19.02.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Верхат Комаров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-36/19.02.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 80 (осемдесет) кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв. м. построени в УПИ /парцел/ ІV (четвърти), кв. 20 (двадесети), по утвърдения със Заповед № 490/1969 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 700 кв.м (седемстотин кв.м).

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ