Новини

<< Всички новини

[19.02.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Рефад Мехмедов Застругов и всички заинтересовани лица, че на 19.02.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Амиде Караахмед чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-35/19.02.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Втори жилищен етаж представляващ самостоятелно обособено жилище със застроена площ от 112 (сто и дванадесет) кв. м. от двуетажна двуфамилна жилищна сграда, ведно с 1/2 (една втора) идеална част от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж и ведно с 1/2 (една втора) идеална част от второстепенна сграда със застроена площ от 32 (тридесет и два) кв. м. всички построени в УПИ Х (десет), кв. 27 (двадесет и седми), по утвърдения със Заповед № 490/1969 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 680 кв.м (шестстотин и осемдесет кв.м).

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ