Новини

<< Всички новини

[25.02.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Асан Шемшадинов Булгуров, наследниците на Асан Бекиров Киневирски и всички заинтересовани лица, че на 25.02.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Хюсеин Заим и Садика Заим чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-40/25.02.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с планоснимачен № 281 (двеста осемдесет и едно), кв. 20 (двадесети), утвърден със Заповед № 509/1968 г. на Кмета на Общината, по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 56 кв.м (петдесет и шест кв.м)  и

Поземлен имот с планоснимачен № 295 (двеста деветдесет и пет), кв. 14 (четиринадесети), и кв. 15 (петнадесети),  утвърден със Заповед № 509/1968 г. на Кмета на Общината, по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 54 кв.м (петдесет и четири кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.   

<< Всички новини | << АРХИВ