Новини

<< Всички новини

[05.03.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоян Онбашив и всички заинтересовани лица, че на 05.03.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Стоян Кундев и Велика Кундева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-46/05.03.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ V (пет), планоснимачен № 36 (тридесет и шест), кв. 5 (пет), по утвърдения със Заповед № 16/690/1933 г. регулационен и кадастрален план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 2 790 кв.м (две хиляди седемстотин и деветдесет  кв.м), ведно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ от 86 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 40 кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ