Новини

<< Всички новини

[12.03.2020]

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

ЗАПОВЕД

 

№172

с. Гърмен 12.03.2020 г.

 

 

ОТНОСНО: Изпълнение на противоепидемични мерки на територията на община Гърмен срещу разпространението на COVID-19 (коронавирус)

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, заповед  №  РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и писмо с изх. № 03-23-67/09.03.2020 г. на Регионална здравна инспекция – Благоевград.

НАРЕЖДАМ :

 

 

1. На територията на Община Гърмен:

    1.1  Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия;

    1.2  Спортните мероприятия да се провеждат без публика;

    1.3  Забранява се провеждането на всякакви мероприятия, в които участват деца;

    1.4  Препоръчително е ограничаването на частните мероприятия с масов характер на открито и закрито;

2. В общинска администрация – Гърмен да се обслужват гражданите при повишени мерки за биологична сигурност.

3. В учебните заведения и детските градини;

   3.1  Директорите на училища да осигурят необходимите дезинфектанти и да се извършва дезинфекция на класните стаи, коридори и сервизни помещения минимум 3 пъти дневно (подове, бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, гишета, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и други често докосвани повърхности и други);

   3.2  Да бъде осъществяван строг пропускателен контрол под ръководството на медицинските сестри;

   3.3  Ежедневно да бъдат дезинфекцирани всички повърхности в училищния автобус.

4. В социалните заведения и услуги:

   4.1  Да бъдат преустановени до второ нареждане всички свиждания в специализираните институции и социални услуги от резидентен тип на територията на общината;

   4.2  Разнасянето на храна от Домашен социален патронаж да бъде осъществявано само в дезинфекцирани автомобили и от лица, снабдени с предпазни средства – маски и ръкавици;

   4.3  Да бъде създаден пропускателен режим във всички заведения за социални услуги и да се и да се извършва стриктно  наблюдение на потребителите

   4.4  Персоналът на центровете за социални услуги да спазват стриктно предпазните мерки, достъпни на сайта на Министерството на здравеопазването;

5. Да бъдат преустановени всички културни прояви – концертни, репетиции и други, при които се събират много хора.

6. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

7. Копие от заповедта да се връчи на  кметовете и кметски наместници, директори на училища и детски градини за сведение и изпълнение.

 

ФЕИМ ИСА

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

 

Изготвил: Ахмед Вранчев – заместник – кмет на Община Гърмен

<< Всички новини | << АРХИВ