Новини

<< Всички новини

[31.03.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмед Хюсеин Ходжа и всички заинтересовани лица, че на 31.03.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Зейнеп Харун чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-54/31.03.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 22616.13.83 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка тринадесет точка осемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Бърдо“, с площ на имота 985 / деветстотин осемдесет и пет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: осма. Номер по предходен план: 013083.

 

Поземлен имот  с идентификатор 22616.10.55 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка десет  точка петдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Амзовец“, с площ на имота 2533 / две хиляди петстотин тридесет и три/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята: осма. Номер по предходен план: 010055.

 

Поземлен имот  с идентификатор 22616.14.102 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка четиринадесет точка сто и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Бодурица“, с площ на имота 1079 / хиляда седемдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята: пета. Номер по предходен план: 014102.

 

Поземлен имот  с идентификатор 22616.14.242 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка четиринадесет точка двеста четиридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Бодурица“, с площ на имота 2867 / две хиляди осемстотин шестдесет и седем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята: осма. Номер по предходен план: 014242.

 

Поземлен имот  с идентификатор 22616.10.57 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка десет точка петдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Амзовец“, с площ на имота 851 / осемстотин петдесет и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята: осма. Номер по предходен план: 010057.

 

Поземлен имот  с идентификатор 22616.19.86 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка деветнадесет точка осемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Каменица“, с площ на имота 1116 / сто и шестнадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: осма. Номер по предходен план: 019086.

 

Поземлен имот  с идентификатор 22616.19.139 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка деветнадесет точка сто тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Каменица“, с площ на имота 1273 / хиляда двеста седемдесет и три/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: осма. Номер по предходен план: 019139.

 

Поземлен имот  с идентификатор 22616.1.26 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка едно точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Лозята“, с площ на имота 969 / деветстотин шестдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: осма. Номер по предходен план: 001026.

 

Поземлен имот  с идентификатор 22616.13.89 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка тринадесет точка осемдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Бърдо“, с площ на имота 4099 / четири хиляди деветдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: осма. Номер по предходен план: 013089.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ