Новини

<< Всички новини

[01.04.2020]

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ “ОБЩ РАБОТНИК”

Във връзка с изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.024 – 0003 – С01 Интеграция на маргинализираните общности, финансиран по процедура BG05M9OP001 – 2.024 МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 Интеграция на маргинализираните общностиОП РЧР 2014 – 2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

 

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОБЯВЯВА

Подбор на кандидати за длъжност общ работник“ – 18

1. Информация за длъжност общ работник

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – не се изисква
 • Професионален опит – не се изисква.

Специфични изисквания:

1. Физическа издръжливост за работа на открито.

Кандидатът следва да принадлежи към поне една от допустимите целеви групи по проекта – представителите на ромската общност от територията на община Гърмен и/или хора в риск и/или жертва на дискриминация по  друг признак, освен етническа принадлежност.

В допълнение кандидатът трябва да отговаря на поне едно от следните условия:

 • Продължително безработно лице (с регистрация в ДБТ над 12 месеца ) – служебна бележка / удостоверение от дирекция “Бюро по труда”;
 • Лице с трайно увреждане – решение на ТЕЛК;
 • Безработно/неактивно лице с ниско образование (под средното ), включително и без професионална квалификация;
 • Безработно лице над 54 – годишна възраст.

Описание на длъжността:

Подпомагане служителите по кметства по населени места в извършване на следните дейности:

 • Организиране на дейността по събиране, извозване и обезвреждане в депа и други съоръжения на битови отпадъци на територията на общината;
 • Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища;
 • Ремонти, почистване и поддържане на улични платна, площади, алеи, паркове, детски площадки и други територии в общината, предназначени за обществено ползване;
 • Почистване и ремонтиране на сгради, помещения и съоръжения общинска собственост;
 • Почистване и поддържане на дъждо приемните шахти;
 • Дейността по озеленяване и поддръжка на паркове, градини и други зелени и цветни площи, поддръжка на дървесната и храстовидната растителност и залесяване в населените места и извън тях.

2. Място и условия за изпълнение на длъжността.

Длъжността се изпълнява по кметства по населени места  на община  Гърмен.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т.2, във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда. Трудовия договор ще бъде сключен за пълно работно време и за срок  шест месеца.

3. Документи за кандидатстване.

1. Заявление за участие (по образец)

2. Автобиография (по образец)

3. Декларация (по образец)

4. Служебна бележка (удостоверение) за регистрация в Дирекция  “Бюро по труда”

5. Копие от ТЕЛК решение (ако е приложимо)

6. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично.

4. Ред за провеждане на подбора

1. До участие в събеседване се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

2. Събеседване с одобрените по документи кандидати.

5. Срок за подаване на документи: от 06.04.2020 г. до 21.04.2020 г. (включително)

<< Всички новини | << АРХИВ