Новини

<< Всички новини

[02.04.2020]

СЪОБЩЕНИЕ 1

Община Гърмен стартира дейност по осигуряване на заетост на 18 лица от ромската общност, като част от изпълнението на проект  „Подкрепа за интеграция на маргинализираните общности в община Гърмен“ Мярка 10

Проектът се финансирана 100% по оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, процедура BG05M9OP001-2.024  МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.

Целта на дейността е освен активно включване на представители на ромската общност в пазара на труда, и тяхното пълноценно участие в обществения живот. Договорът с лицата ще бъде сключен на 27.04.2020 г.

<< Всички новини | << АРХИВ