Новини

<< Всички новини

[02.04.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Сабри Муслиев Господев и Фатмея Якупова Ходжова и всички заинтересовани лица, че на 02.04.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Айрола Ходжов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-55/02.04.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот  с идентификатор 16763.4.120 /шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три точка четири точка сто и двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Студенец“, с площ на имота 1963 / хиляда деветстотин шестдесет и три/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята: десета.

 

1000/3011 / хиляда от три хиляди и единадесет/ идеални части от Поземлен имот  с идентификатор 16763.22.26 /шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три точка двадесет и две точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Рида“, с площ на имота 3011 / три хиляди и единадесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: десета.

 

1250/5008 /хиляда двеста и петдесет от пет хиляди и осем/ идеални части от Поземлен имот  с идентификатор 16763.9.14 /шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три точка девет точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Буков дол“, с площ на имота 5008 / пет хиляди и осем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: десета.

 

75/880 /седемдесет и пет от осемстотин и осемдесет/ идеални части от имот с планоснимачен № 415 (четиристотин и петнадесет), кв. 3 (трети), утвърден със Заповед № 15/1990 г. на Кмета на Общината, по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 880 кв.м (осемстотин и осемдесет кв.м).

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ