Новини

<< Всички новини

[09.04.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 09.04.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Иван Цацев и Красимира Неделчева-Цацева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-58/09.04.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ ХХV (двадесет и пети), планоснимачен № 639 (шестстотин тридесет и девет), 640 (шестстотин и четиридесет), 641 (шестстотин четиридесет и едно), кв. 25 (двадесет и пети), по утвърдения със Заповед № 49/2011 г. регулационен и кадастрален план на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 675 кв.м (шестстотин седемдесет и пет кв.м), ведно с построената в имота триетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 104 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ