Новини

<< Всички новини

[14.04.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стамен Ангелов Паунчев и всички заинтересовани лица, че на 14.04.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Илия Паунчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-59/14.04.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 02381.11.10 /две хиляди триста осемдесет и едно точка единадесет точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Долна Валта“, с площ на имота 3038 / три хиляди тридесет и осем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: шеста. Номер по предходен план 011010.

 

Поземлен имот  с идентификатор 02381.15.7 /две хиляди триста осемдесет и едно точка петнадесет точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Еньовица“, с площ на имота 4344 / четири хиляди триста четиридесет и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: шеста. Номер по предходен план 015007.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ