Новини

<< Всички новини

[15.04.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.04.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Юсеин Маджир чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-60/15.04.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 22616.17.73 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка седемнадесет точка седемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Беловица“, с площ на имота 2558 / две хиляди петстотин петдесет и осем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: осма. Номер по предходен план 017073.

 

Поземлен имот  с идентификатор 22616.1.80 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка едно точка осемдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Лозята“, с площ на имота 2000 / две хиляди / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: осма. Номер по предходен план 001080.

 

Поземлен имот  с идентификатор 22616.14.152 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка четиринадесет точка сто петдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Бодурица“, с площ на имота 1812 / хиляда осемстотин и дванадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: пета. Номер по предходен план 014152.

 

2614/6987 /две хиляди шестстотин и четиринадесет от шест хиляди деветстотин осемдесет и седем/ идеални части от Поземлен имот  с идентификатор 22616.2.3 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка две точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кутелче“, с площ на имота 6987 / шест хиляди деветстотин осемдесет и седем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: осма. Номер по предходен план 002003.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ