Новини

<< Всички новини

[27.04.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Никола Георгиев Кишев и всички заинтересовани лица, че на 27.04.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Веселин Джалев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-70/27.04.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 66874.15.42 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петнадесет точка четиридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, местност „Барата“, с площ на имота 1466 / хиляда четиристотин шестдесет и шест/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: четвърта.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ