Новини

<< Всички новини

[28.04.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Карамфила Попова и всички заинтересовани лица, че на 28.04.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Роза Богданова и Благой Богданов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-73/28.04.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/6 /една шеста/ идеална част от поземлен имот с планоснимачен № 619 (шестстотин и деветнадесет),  кв. 61 (шестдесет и първи), по утвърдения със Заповед № 10/1993 г. и Заповед №9/1999 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия поземлен имот от 2 400 кв.м (две хиляди и четиристотин кв.м), който поземлен имот участва в образуването на урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХV /двадесет и пети/, кв. 61 /шестдесет и първи/.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ