Новини

<< Всички новини

[29.04.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Илия Стойков Зирев и всички заинтересовани лица, че на 29.04.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Иван Поюков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-68-002/29.04.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.3.36 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка три точка тридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Синанковица“, с площ на имота 600 /шестстотин/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: десета.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.2.24 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка две точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Бакийца“, с площ на имота 518 /петстотин и осемнадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя. Категория на земята: десета.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.9.306 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка триста и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Арнаутка“, с площ на имота 400 /четиристотин/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: десета.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.10.114 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка десет точка сто и четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Реде“, с площ на имота 499 /четиристотин деветдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: десета.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.13.44 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка тринадесет точка четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Друма“, с площ на имота 349 /триста четиридесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя. Категория на земята: десета.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.11.69 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка единадесет точка шестдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Муртата“, с площ на имота 71 /седемдесет и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: десета.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ