Новини

<< Всички новини

[09.07.2019]

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, ОБЩИНА ГЪРМЕН И ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

  На 08.07.05.2019 г. Кметът на Община Белица подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0127, по проект " Домашни грижи за достоен живот" по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Община Белица е водеща организация по проекта, а партньори са Община Гърмен и Община Хаджидимово.

Основната цел, която си поставят трите общини Белица, Гърмен и Хаджидимово, е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от общините. Разработеният проект за патронажни грижи цели осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, като се изгради и съответен материален и кадрови капацитет за предоставянето им. С това общините - бенефициенти на безвъзмездната помощ, отговарят на нуждите на местната общност и осигуряват реализация на мерките в Плана за действие за периода 2018-2021 г., за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.
Специфична цел на проекта е създаване на устойчив модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги в техните домове.

Проектът, с продължителност 16 месеца, стартира от 08.07.2019г. и ще реализира следните дейности:
Предоставяне на почасови мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в Общините Белица, Гърмен и Хаджидимово ;
Обучение и супервизия на персонала;
Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране на потребителите и техните семейства;
Закупуване на транспортно средство за извършване на мобилната работа на територията на трите общини;

Общата стойност на проекта е 219 308.00 лева, в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 186 411.80 лв.

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-00127 за реализация на  проект " Домашни грижи за достоен живот" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

<< Всички новини | << АРХИВ