Новини

<< Всички новини

[12.05.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Януз Мехмедалиев Капсъзов и всички заинтересовани лица, че на 12.05.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Януз Капсъзов и Найла Капсъзова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-77/12.05.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ ХVІІІ (осемнадесети), планоснимачен № 374 (триста седемдесет и четири),  кв. 8 (осми), по утвърдения със Заповед № 1/2000 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 558 кв.м (петстотин петдесет и осем кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ