Новини

<< Всички новини

[26.05.2020]

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

                                                           

 

СТАРТИРА ВАЖЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ТРИ ОБЩИНИ

 

На 01.06.2020 г. в гр.Гоце Делчев ще бъде даден старт на значим екологичен проект – чрез Официална церемония „Първа копка“ и Встъпителна пресконференция.

Община Гоце Делчев в партньорство с общините Гърмен и Хаджидимово, сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) № BG16M1OP002-2.002-0010 за изпълнение на проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Целта на проектa е да се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Обща сума на проекта: 9 147 276.52 лв.

- от които: 5 840 128,74 лв от ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие

- 1 030 610,95 лв. от държавния бюджет на Република България

- 765 112, 38 лв. - собствен принос на бенефициента

 

Начална дата на проекта: 18.12.2017 г.

Крайна дата: 18.11.2020 г.

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ