Новини

<< Всички новини

[22.05.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Зорка Ангелова Желева и всички заинтересовани лица, че на 22.05.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Иван Желев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-81/22.05.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/2 идеална част от УПИ V (пети), планоснимачен № 541 (петстотин четиридесет и първи),  кв. 39 (тридесет и девети), по утвърдения със Заповед № 9/1999 г. регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 900 кв.м (деветстотин  кв.м), ведно с 1/2 идеална част от построената в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ