Новини

<< Всички новини

[28.05.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 28.05.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Диана Шейнова и Летиф Шеинов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-86/28.05.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв. м, построена въз основа на отстъпено право на строеж в УПИ ІІ (втори),  кв. 28 (двадесет и осми), по утвърдения със Заповед № 490/1969 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 735 кв.м (седемстотин тридесет и пет кв.м), ведно с 1/2  (една втора) идеална част от построената в имота масивна сграда със застроена площ от 32 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 65 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ