Новини

<< Всички новини

[28.05.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иляз Бил Гин и всички заинтересовани лица, че на 28.05.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Наил Пидев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-87/28.05.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.119.15 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и деветнадесет точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Муртница“, с площ на имота 1521 / хиляда петстотин двадесет и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: шеста.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.43.42 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиридесет и три точка четиридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Муртница“, с площ на имота 1232 / хиляда двеста тридесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: шеста.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.127.10 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и седем точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Азмака“, с площ на имота 1423 / хиляда четиристотин двадесет и три/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: шеста.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.125.23 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и пет точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Азмака“, с площ на имота 1330 / хиляда триста и тридесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: шеста.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.134.17 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и четири точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кайнардже“, с площ на имота 1318 / хиляда триста и осемнадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята: шеста.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.61.24 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и едно точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кайнардже“, с площ на имота 412 / четиристотин и дванадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: шеста.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.39.9 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка тридесет и девет точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Чанъс“, с площ на имота 2564 / две хиляди петстотин шестдесет и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: шеста.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ