Новини

<< Всички новини

[05.06.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.06.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Джемал Бинджев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-93/05.06.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

82/180 /осемдесет и две от сто и осемдесет/ идеални части от  поземлен имот с планоснимачен № 1022 (хиляда двадесет и две),  кв. 20 (двадесети), по утвърдения със Заповед № 237/2001 г. и Заповед № 208/2018 г. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 180 кв.м (сто и осемдесет кв.м), ведно с построената в североизточната част на имота стопанска постройка - плевня със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв. м.

 

Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 112 /сто и дванадесет/ кв. м, построена в южната част на УПИ ІІІ (трети), планоснимачен № 152 (сто петдесет и две),  кв. 20 (двадесети), по утвърдения със Заповед № 237/2001 г. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ