Новини

<< Всички новини

[02.06.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.06.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ахмед Пашов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-92/02.06.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

37/254 /тридесет и седем от двеста петдесет и четири/ идеални части от поземлен имот с планоснимачен № 144 (сто четиридесет и четири),  кв. 23 (двадесет и трети), по утвърдения със Заповед № 15/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 254 кв.м (двеста петдесет и четири кв.м), ведно с първи жилищен етаж със застроена площ от 56 кв. м. със самостоятелен вход и стълбище от източната част на построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда, ведни с мазе и 1/2 идеална част от общите части на сградата.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ