Новини

<< Всички новини

[05.06.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.06.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Станка Терзиева, Райна Папазова и Илиана Терзиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-94/05.06.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Масивна сграда с предназначение „Склад“, със застроена площ 25 /двадесет и пет/ кв.м, масивна сграда с предназначение „Склад“, със застроена площ 10 /десет/ кв.м, масивна сграда с предназначение „Помпена станция“, със застроена площ 17 /седемнадесет/ кв.м, всички  построен в имот УПИ /парцел/ ХІ /единадесети/ с планоснимачен № 669 (шестстотин шестдесет и девет),   по утвърдения със Заповед № 10/1993 г, регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 8500 кв.м (осем хиляди и петстотин кв.м) за целия имот.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ