Новини

<< Всички новини

[13.05.2020]

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ГЪРМЕН на основаниечл. 26, ал. 2 от Закона за норматнивнитеактове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс  уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за Наредба за допълнение на наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен с приемане на Тарифата цели да се регламентира таксата за минерална вода от която ще се сформират приходи и финансова устойчивост на общината.  Предлагания проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Гърмен цели  да бъде определен размера на таксата за водовземане и ползване на минерална вода от находище „Огняново-Гърмен“, село Огняново и село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, както и таксите, които се заплащат при издаването на съответните разрешителни.

В 30 - дневен срок заинтересованите лица могат да изразят становища, мнения и предложения по проекта на Наредбата на адрес: с. Гърмен, улица „Първа“ № 35“, Център за информация и услуги.

 

 

13.05.2020 год.

село Гърмен

<< Всички новини | << АРХИВ