Новини

<< Всички новини

[10.06.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Младен Узунов и всички заинтересовани лица, че на 10.06.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Зинаида Далакова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-100/10.06.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Двуетажна масивна сграда  /пристройка/ със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ кв. м. към жилищна сграда построена въз основа на отстъпено право на строеж върху урегулиран поземлен имот с парцел ХІІІ /тринадесети/,  кв. 64 (шестдесет и четири), по утвърдения със Заповед № 2/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота 814 кв.м (осемстотин и четиринадесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ