Новини

<< Всички новини

[11.06.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.06.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Селве Соленкова и Венцислав Соленков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-102/11.06.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Двуетажна масивна жилищна сграда  със застроена площ от 100 /сто/ кв. м. изградена в източната част на  поземлен имот с планоснимачен №178 /сто седемдесет и осем/  с площ за целия имот от 300 /триста/ кв. м, който участва в образуването на парцел VІІ /седми/ с площ от 140 кв. м. и образуването на парцел VІІІ с площ от 160 кв. м. от кв. 5 (пет), по утвърдения със Заповед № 1563 и 1564/1935 г. регулационен и кадастрален план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ