Новини

<< Всички новини

[10.06.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 10.06.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Румен Симов Гюльов и Величка Симова Гюльова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-101/10.06.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Сграда с идентификатор  18366.87.1.1 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка осемдесет и седем точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2421/05.03.2020 на Началника на СГКК Благоевград. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Ормана“, разположена в поземлен имот с идентификатор 18366.87.1 / осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка осемдесет и седем точка едно / със застроена площ 126 / сто двадесет и шест/ кв. м. с предназначение на сградата: селскостопанска сграда. Брой надземни етажи:1 /един/, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни.

 

Сграда с идентификатор  18366.87.1.2 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка осемдесет и седем точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2421/05.03.2020 на Началника на СГКК Благоевград. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Ормана“, разположена в поземлен имот с идентификатор 18366.87.1 / осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка осемдесет и седем точка едно / със застроена площ 19 / деветнадесет/ кв. м. с предназначение на сградата: селскостопанска сграда. Брой надземни етажи:1 /един/, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни.

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ