Новини

<< Всички новини

[17.06.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 17.06.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Джевдет Османов и Атидже Османова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-109/17.06.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот заснет като имот с планоснимачен №62 /шестдесет и две/,  от кв. 50 (петдесет), по утвърдения със Заповед № 575/1973 г. и Заповед № 180/2012 г регулационен и кадастрален план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота 463 кв.м (четиристотин шестдесет и три кв.м), който имот участва в образуването на УПИ ІІІ с площ от 320 кв. м. ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 50 /петдесет/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ