Новини

<< Всички новини

[16.06.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 16.06.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Али Мутишев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-104/16.06.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот заснет като имот с планоснимачен №562 /петстотин шестдесет и две/,  от кв. 19 (деветнадесети), по утвърдения със Заповед № 15/1990 г. и Заповед № 300/2020 г, регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота 36 кв.м (тридесет и шест кв.м), ведно с построената в имота стопанска постройка със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ