Новини

<< Всички новини

[24.06.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Ариф Ахмедов Юзеиров и всички заинтересовани лица, че на 24.06.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Иса Юзеиров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-114/24.06.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

864/2962 /осемстотин шестдесет и четири от две хиляди деветстотин шестдесет и две/ от Поземлен имот с планоснимачен №339 /триста тридесет и девет/,  от кв. 30 (тридесет), по утвърдения със Заповед № 14/1991 г. и Заповед № 106/2014 г. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота 2962 кв.м (две хиляди деветстотин шестдесет и два кв.м), който имот участва в образуването на УПИ ІV, кв. 29 с площ от 423 кв. м, УПИ V, кв. 29 с площ от 780 кв. м,  УПИ VІ, кв. 29 с площ от 595 кв. м, УПИ VІІ, кв. 29 с площ от 441 кв. м, УПИ VІІІ, кв. 30 с площ от 723 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ