Новини

<< Всички новини

[25.06.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стамен Ангелов Паунчев и Кирил Стоименов Паунчев и всички заинтересовани лица, че на 25.06.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Кирил Паунчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-115/25.06.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 02381.45.77 /две хиляди триста осемдесет и едно точка четиридесет и пет точка седемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Св. Костадин“, с площ на имота 4476 / четири хиляди четиристотин седемдесет и шест/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 045077.

 

Поземлен имот  с идентификатор 02381.24.9 /две хиляди триста осемдесет и едно точка двадесет и четири точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Полето“, с площ на имота 2092 / две хиляди деветдесет и две/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 024009.

 

Поземлен имот  с идентификатор 02381.24.8 /две хиляди триста осемдесет и едно точка двадесет и четири точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-300/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Полето“, с площ на имота 2090 / две хиляди и деветдесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 024008.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ