Новини

<< Всички новини

[29.06.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Мехмед Шишкар и всички заинтересовани лица, че на 29.06.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ваис Шишкарев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-116/29.06.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

330/526 /триста и тридесет от петстотин двадесет и шест/ идеални части от Поземлен имот с планоснимачен №312 /триста и дванадесет/,  от кв. 14 (четиринадесет), по утвърдения със Заповед № 509/1968 г. и изменен със  Заповед № 538/2019 г. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 526 кв.м (петстотин двадесет и шест кв.м), ведно с построената в имота двуетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 72 кв. м. и двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 36 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ