Новини

<< Всички новини

[30.06.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Салих Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 30.06.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Салих Ходжов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-120/30.06.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 53326.22.42 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка двадесет и две точка четиридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Курбана“, с площ на имота 493 / четиристотин деветдесет и три/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 022042.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ