Новини

<< Всички новини

[01.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 01.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Лина Боздева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-121/01.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Стопанска постройка със Застроена площ 25 /двадесет и пет/ кв.м, построена в  Поземлен имот с планоснимачен №207 /двеста и седем/,  от кв. 1 (първи), по утвърдения със Заповед № 1/1993 г. и Заповед № 372/2020 г. регулационен и кадастрален план на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 179 кв.м (сто седемдесет и девет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ