Новини

<< Всички новини

[01.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 01.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Кезим Зайков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-122/01.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

500/640 /петстотин от шестстотин и четиридесет/ идеални части от  Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ /седми/, планоснимачен №556 /петстотин петдесет и шест/,  от кв. 17 (седемнадесети), по утвърдения със Заповед № 15/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 640 кв.м (шестстотин и четиридесет кв.м), ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 87 кв. м. и масивна сграда-склад на един етаж със застроена площ от 37 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ