Новини

<< Всички новини

[10.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Павел Стоянов Пашов и всички заинтересовани лица, че на 10.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Гълъбица Ярчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-131/10.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот с планоснимачен №19 /деветнадесет/, от кв. 60 (шестдесети), по утвърдения със Заповед № 2/1993 г, регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 740 кв.м (седемстотин и четиридесет кв.м), който имот с площ от 480 кв. м. участва в образуването на УПИ ІХ, кв. 60, с 490 кв. м. в образуването на УПИ VІІІ, кв. 60. и с 551 кв. м. в образуването на УПИ ІІІ, кв. 60.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ