Новини

<< Всички новини

[10.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Халил Харун Харун и всички заинтересовани лица, че на 10.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Мустафа Харун чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-129/10.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/2 идеална част от Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХVІІ /седемнадесети/, с планоснимачен №12 /дванадесети/, от кв. 13 (тринадесети), по утвърдения със Заповед № 509/1968 г, регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 450 кв.м (четиристотин и петдесет кв.м), без построената в имота сграда.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ