Новини

<< Всички новини

[08.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Неджипов Османчев и всички заинтересовани лица, че на 08.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Емил Римов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-128/08.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот с планоснимачен №529 /петстотин двадесет и девет/, от кв. 11 (единадесети), по утвърдения със Заповед № 15/1990 г. и изменен със Заповед №335/2020 г, регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 750 кв.м (седемстотин и петдесет кв.м), който имот с площ от 720 кв. м. участва в образуването на УПИ V, кв. 11, и с 30 кв. м. в образуването на УПИ VІ, кв. 11.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ