Новини

<< Всички новини

[07.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Юсеин Пачеджиев и Найла Пачеджиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-126/07.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот, /парцел/ ХІІ /дванадесети/, планоснимачен №324 /триста двадесет и четири/, от кв. 7 (седми), по утвърдения със Заповед № 14/1994 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 400 кв.м (четиристотин кв.м), ведно с построената в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 81 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ