Новини

<< Всички новини

[06.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Абедин Мустафа Петрелик и всички заинтересовани лица, че на 06.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Джамал Петрелик и Атидже Петрелик чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-125/06.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Имот планоснимачен №249 /двеста четиридесет и девет/, от кв. 24 (двадесет и четвърти), по утвърдения със Заповед № 509/1968 г. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 12 кв.м (дванадесет кв.м), ведно с построената в имота стопанска постройка със застроена площ от 12 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ