Новини

<< Всички новини

[10.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 5

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Симеон Костов Бозаджиев и всички заинтересовани лица, че на 10.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Мария Воденичарова, Катя Тамбурджийска, Чавдар Бозаджиев, Иван Бозаджиев и Линка Бозаджиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-132/10.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Имот с планоснимачен №46 /четиридесет и шести/, от кв. 7 (седми), по утвърдения със Заповед № 10/1998 г, регулационен и кадастрален план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 228 кв.м (двеста двадесет и осем кв.м), ведно с построената в имота сграда.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ