Новини

<< Всички новини

[15.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Арсо Тиров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-135/15.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 65 /шестдесет и пет/ кв. м, ведно със застроената в западната част на имот планоснимачен №215 /двеста и петнадесет/, масивна сграда пристройка със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв. м, построени в УПИ /парцел/ V от кв. 15 (петнадесети), по утвърдения със Заповед № 358-4948/1932 г, Заповед №57/2020 г. регулационен и кадастрален план на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, ведно с построената на калкан с гореописаната жилищна сграда – масивна сграда пристройка със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв. м. попадаща в имот с пл. №216.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ