Новини

<< Всички новини

[15.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Величка Близнакова и Иван Близнаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-136/15.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Втори жилищен етаж със застроена площ от 70 /седемдесет/ кв. м. от двуетажна жилищна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІV /четиринадесети/, с планоснимачен №527 /петстотин двадесет и седми/, от кв. 37 (тридесет и седми), по утвърдения със Заповед № 9/1999 г, регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 622 кв.м (шестстотин двадесет и два кв.м).

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ