Новини

<< Всички новини

[16.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Емине Сеферова Сарошнова и Мустафа Ибраимов Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 16.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Фикри Ходжов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-137/16.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/2 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20331.41.1 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и едно точка едно / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Тавлиев кавак“, с площ на имота 4752 / четири хиляди седемстотин петдесет и два / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 041001.

Поземлен имот с идентификатор 20331.15.57 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петнадесет точка петдесет и седем / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Света Марина“, с площ на имота 1977 / хиляда деветстотин седемдесет и седем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 015057.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ