Новини

<< Всички новини

[20.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Осман Ибраимов Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 20.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Осман Ходжов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-139/20.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 20331.6.126 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка шест точка сто двадесет и шест / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Старо село“, с площ на имота 430 / четиристптин и тридесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. С номер по предходен план 006126.

Поземлен имот с идентификатор 20331.18.5 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка осемнадесет точка пет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Омера“, с площ на имота 2876 / две хиляди осемстотин седемдесет и шест / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 018005.

Поземлен имот с идентификатор 20331.60.5 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка шестдесет точка пет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Чучурите /О/ “, с площ на имота 1000 / хиляда / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 060005.

Поземлен имот с идентификатор 18366.23.11 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и три точка единадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Манастирището “, с площ на имота 929 / деветстотин двадесет и девет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 023011.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ