Новини

<< Всички новини

[20.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 5

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Осман Ибраимов Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 20.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Фатме Ходжова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-143/20.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/4 /една четвърт/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20331.27.24 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка двадесет и седем точка двадесет и четири / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Реката“, с площ на имота 1680 / хиляда шестстотин и осемдесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 027024.

1/4 /една четвърт/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20331.44.23 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и четири точка двадесет и три / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кармозика“, с площ на имота 2359 / две хиляди триста петдесет и девет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 044023.

1/4 /една четвърт/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20331.19.63 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка деветнадесет точка шестдесет и три / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Жерутека “, с площ на имота 2424 / две хиляди четиристотин двадесет и четири / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. С номер по предходен план 019063.

1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20331.32.18 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и две точка осемнадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Анатемите “, с площ на имота 957 / деветстотин петдесет и седем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. С номер по предходен план 032018.

1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20331.50.11 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петдесет точка единадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Големия блок“, с площ на имота 563 / петстотин шестдесет и три / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 050011.

1/4 /една четвърт/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20331.49.19 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и девет точка деветнадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Големия блок “, с площ на имота 3038 / три хиляди тридесет и осем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 049019.

1/4 /една четвърт/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 20331.47.3 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и седем точка три / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Големия блок “, с площ на имота 2182 / две хиляди сто осемдесет и две / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 047003.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ